Skip to the content

Horizon 2020

Horizon 2020

Opšti cilj programa Horizont 2020 jeste doprinos izgradnji društva i ekonomije bazirane na znanju i inovativnosti u EU, angažovanjem dodatnih sredstava u istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije. Ovo je u potpunosti u skladu sa nastojanjima Unije da do 2020. godine postigne cilj investiranja 3% BDP-a u istraživanje i razvoj. Horizont 2020 je finansijski instrument kojim se pomaže realizacija ciljeva "Evropa 2020" strategije i drugih politika Unije, kao i postizanje uspostavljanja kvalitetnog Evropskog istraživačkog prostora (ERA).

Prilikom kreiranja ovog Programa korišćena su iskustva i savjeti nezavisnih ekspertskih grupa sa kojima je Evropska komisija obavila konsultacije, uključujući i predstavnike privrede i sektora civilnog društva, odnosno nevladinog sektora. Na ovaj način se dobila interdisciplinarnost i omogućilo sagledavanje datih problema sa više aspekata, odnosno iz različitih sektora, a istovremeno uzimajući u obzir nacionalne i opšte evropske interese koji su definisani redovnim konsultacijama sa nacionalnim i regionalnim vlastima. Ovakva struktura i dijalog su doveli do toga da Horizont 2020 postane najveći finansijski instrument za nauku, istraživanje i inovativnost na svijetu.
Pored navedenog, program Horizont 2020 će biti implementiran na takav način da omogući ispunjenje prioriteta i akcija koje su bitne u promjenama i uzimajući u obzir evolutivnu prirodu nauke, tehnologije, inovativnosti u globalnom društvu. U globalnom društvu baziranom na znanju inovativnost uključuje poslovni, organizacijski, tehnološki aspekt, kao i aspekt zaštite okoline. Upravo zbog toga društveni izazovi Horizonta 2020 adresiraju ista pitanja i prioritete.

Osnovna legislativa na bazi koje se implemetira ovaj program je Regulativa 1290/2013. Ovom regulativom se kaže da će zadatak Programa biti da osnaži jedinstveno tržište za istraživače i atraktivnost istraživačkih karijera u EU u kontekstu razvoja ERA, a uzimajući u obzir transnacionalni karakter većine akcija koje su njime podržane. U skladu sa ovim je i inicijativa pokretanja tzv. "open access" (otvorenog pristupa) kojim se istraživački podaci, dobijeni iz istraživanja finansiranih javnim sredstvima kao što je program Horizont 2020.

Osnovni cilj programa jeste podrška izgradnji društva i svjetski vodeće ekonomije bazirane na znanju i inovativnosti u cijeloj EU, uz direktan doprinos održivom razvoju. Na ovaj način se podržavaju različite evropske politike i strategije kao što je i „Evropa 2020“ strategija kao i dosadašnja postignuća i funkcionisanje u ERA. Postizanje uspješnosti i progresa u postizanju ovih opštih ciljeva biće posmatrani prema različitim indikatorima kao npr. investiranjem 3% BDP-a u istraživanje i razvoj, povećanje udjela istraživača u radno aktivnoj populaciji, kao i ostali indikatori inovativnog napretka naznačeni u strategiji "Evropa 2020".

Za razliku od prethodnih okvirnih programa, Horizont 2020 će biti implementiran kroz tri posebna, međusobno povezana prioriteta ili stuba programa, svaki sa svojim specifičnim ciljevima. Ova tri prioriteta imaju kompatibilne ciljeve radi izbjegavanja dupliranja finansiranja i pojačanog kombinovanog dejstva. Prateće komponente programa i ova tri prioriteta su Združeni Istraživački Centar (Joint Research Centre – JRC) i Evropski institut za inovativnost i tehnologiju (European Institute of Innovation and Technology – EIT). JRC ima zadatak da svojim opštim ciljevima i prioritetima da doprinos kroz naučnu i tehničku podršku politikama Unije. S druge strane, EIT ima zadatak da integriše trougao znanja – visoko obrazovanje, istraživanje i inovativnost – putem saradnje unutar ovog trougla znanja, a koje će dovesti do razvoja inovativnih proizvoda, usluga i procesa.

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Ammar Miraščija

National NCP coordinator

Telefon: +38733492597