Skip to the content

Evropske tehnološke platforme

Evropske tehnološke platforme

Evropske tehnološke platforme (ETP) su forumi kojima upravljaju industrijski partneri s ciljem razvoja kratkoročnih i dugoročnih istraživačkih i inovativnih agendi i mapa puteva za akcije na evropskom ali i na nacionalnim nivoima, bez obzira na prirodu finansiranja. ETP su formirani 2003. godine nakon što je Savjet Evrope uputio poziv za jačanje evropske istraživačke oblasti "kreirajući ETP i povezujući tehnološko znanje, industriju, regulatore i finansijske institucije radi razvoja strateških agendi za vodeće tehnologije".

U programu Horizont 2020, ETP je prepoznat kao dio eksternog savjetodavnog i društvenog angažovanja potrebnog za implementaciju ciljeva programa. Forumi i mreže su veoma bitni zbog tržišta koje je pokretač inovativnosti. Mreže omogućavaju otvorenije modele inovativnosti pomažući poboljšanje individualnih inovativnih kapaciteta udruživanjem snaga s ciljem ostvarivanja inovacije. Istraživanja su pokazala da preduzeća koja sarađuju na razvojno istraživačkim projektima pokazuju veći stepen inovativnosti, a ovo je posebno tačno za visoko tehnološki intenzivne industrije koje zavise od kompleksnih baza znanja. Stoga mala preduzeća imaju velike koristi od ovih mreža, prevazilazeći time problem veličine preduzeća.

Do sada je Evropska komisija priznala 36 ETP-a koji su pokrivali širok spektar tehnologija. Pet institucionalnizovanih javno-privatnih partnerstava koje se odnose na Zajedničke tehnološke inicijative su izrasle iz ETP-a. ETP je glavni partner Evropske komisije po pitanju razvoja četiri ugovorena javno-privatna partnerstva nastala u Sedmom okvirnom programu i šest Evropskih industrijskih inicijativa koje se nalaze u sastavu Strateškog plana energetskih tehnologija (European Industrial Initiatives of the Strategic Energy Technology (SET) Plan).
ETP su ključni element evropskog inovativnog ekosistema koji pomažu da se Evropa pretvori u Inovativnu uniju. Kao takve ETP imaju holistički pristup na identifikovanju puteva komercijalizacije istraživačkih rezultata dajući istovremeno i strateški uvid u tržišne potrebe, potencijale i mogućnosti.

ETP će raditi na:
  • Razvoju strategija i pružanju koherentnih poslovnih analiza uskih grla u istraživanju i inovacijama koje se odnose na društvene izazove i industrijsko liderstvo - strateška funkcija,
  • Mobilisati industrijske i ostale ključne aktere u EU u partnerstu a na zajedničkim prioritetima – pokretačka funkcija,
  • Dijeliti informacije i omogućiti prenos znanja na razne aktere u EU – diseminacijska funkcija.
Ciljevi ETP će biti postignuti putem:
  • Razvoja strateških istraživačkih i inovacijskih agendi uključujući i tehnološke mape puta i njihove implementacijske planove, uzimajući u obzir korespondirajuće sektorske ciljeve i potencijalni ekonomski, društveni i okolišni uticaj;
  • Davanja podrške industrijskom učešću u programu Horizont 2020 i pomažući šire uključivanje i izgradnju kapaciteta u zemljama članicama putem saradnje sa drugim mrežama. Ovim bi se identifikovale mogućnosti za partnerstva u okviru istraživačkih i inovacijskih strategija za pametnu specijalizaciju (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation) implementiranih u kontekstu evropske kohezione politike (EU Cohesion policy);
  • Identifikovanja mogućnosti za međunarodnu saradnju i razvoj neophodnog razumijevanja radi olakšavanja buduće saradnje;
  • Pružanja mogućnosti umrežavanja i sa drugim ETP-ima na adresiranju međusektorskih izazova i promociji otvorenijih modela inovativnosti pružanjem mogućnosti za susretanje aktera, razmjenu znanja i ostvarivanje novih kontakata radi razvoja novih ideja za rad u partnerstvu; i
  • Olakšati formiranje novih partnerstava koji koriste ETP ekspertizu za, npr. identifikovanje strana koje mogu zajednički raditi na iskorišćavanju rezultata istraživačkog projekta ili da adresiraju specifičan izazov.

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).