Skip to the content

Pristup financijskim sredstvima

Pristup financijskim sredstvima

Pod stubom "Industrijsko liderstvo" ovaj specifični program ima za cilj pomoći kompanijama i drugim vrstama organizacija koje se bave istraživanjem i inovacijama da ostvare lakši pristup (putem finansijskih instrumenata) zajmovima, garancijama, kontragarancijama i hibridima, mezanin finansiranju i finansiranju imovine, podsticano novom inicijativom Komisije VentureEU.

Konkretni cilj je podrška i olakšanje pristupa izvorima finansiranja duga i kapitala od strane inovativnih kompanija svih veličina, kao i istraživačkih centara i univerziteta, javno-privatnih partnerstava, kompanija i projekata za posebne namene i zajedničkih poduhvata.

Posebna podrška je neophodna za inovativna MSP (i u nekim sektorima, mikropreduzećima), naročito u početnoj fazi ili nakon diverzifikacije na nova tržišta. Dostupnost finansijskih sredstava u ranoj fazi i stepenu rasta za inovativne kompanije se poboljšava zahvaljujući VentureEU-u, koji će pomoći da se obezbijedi bolji pristup finansiranju, kako bi se podržao koncept i dokazna faza procesa inovacija, kao i kasnije faze razvoja tamo gde je to relevantno.

InnovFin - EU finansije za inovatore, naziv je pod kojim EU promoviše niz zaduženja i kapitala i savjetodavnih usluga kako bi efikasno dao podsticaj finansiranju istraživačkih i inovativnih aktivnosti u Evropi. InnovFin se sastoji od niza prilagođenih proizvoda - od garancija za posrednike koji pozajmljuju malim i srednjim preduzećima da usmeravaju kredite preduzećima - pomažući u pružanju podrške od najmanjih do najvećih R&I projekata u EU i zemljama pridruženim Horizon 2020. InnovFin proizvodi funkcionišu zajedno sa programima EU za konkurentnost preduzeća i malih i srednjih preduzeća (COSME).

Evropska investiciona banka (EIB) i Evropski investicioni fond (EIF) igraju važnu ulogu, kao povjereni subjekti, u implementaciji svakog instrumenta finansijskih instrumenata u ime i u partnerstvu sa Evropskom komisijom. Evropska investiciona banka pruža zajmove srednjim i većim kompanijama ili garancije bankama koje im daju kredite. Takođe, EIB pruža tehničku pomoć i savjetodavne usluge, kako bi pomogao promoterima projekata približile bankama istraživanje, razvoj i inovacije. Pored pristupa finansiranju uglavnom kroz instrumente duga i vlasničkih sredstava koje implementira EIB, Horizon 2020 takođe podržava naročito MSP i nova preduzeća kako bi postala spremnija za investiranje putem različitih akcija izgradnje kapaciteta, usmerenih na njih i njihove nacionalne organizacije podrške:

  • InvestHorizon je program namjenjen povećanju ulaganja u inovativna evropska MSP kroz razvoj investicione spremnosti i senzibilizaciju investitora. Projekat ima za cilj defragmentirati investicijsko tržište MSP-a, pomažući i MSP-u i investitorima da se bolje dogovore povećanjem znanja jednih o drugima, na raskršću finansija i inovacija.
  • Progress TT: Progress TT je trogodišnja pilot inicijativa koja promoviše dobre prakse za komercijalizaciju intelektualne svojine. Podržane TT kancelarije unapređuju vještine u ciljanim područjima TT procesa, povećavaju povrat na investicije i podižu nivoe spremnosti za tehnologiju (TRL) projekata istraživanja i razvoja.
  • ACCESS4SME je 30-mesečna koordinacija i podrška usmjerena na nacionalne kontakt tačke u domenu pristupa finansiranju rizika i malim i srednjim preduzećima, podsticanju korištenja finansijskih instrumenata (uključujući razmjenu najboljih praksi) i uključivanjem uspostavljanja zajedničke prakse olakšavanja pristupa prekograničnom finansiranju.

 

Vanjskotrgovinska komora BiH

Senad Hromić

Access to Finance

Telefon: +38761201010