Skip to the content

SC2 - Hrana

SC2 - Hrana

Bezbjednost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, morska i pomorska i istraživanja površinskih voda te bioekomonija (Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the Bioeconomy) - Kako bi upotreba bioloških resursa bila optimalna i obnovljiva u smislu održive primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade, potrebno je realizovati jedan prelazni period. Ovi sistemi moraju proizvesti više hrane, vlakana i ostalih bio-proizvoda uz minimalne inpute, efekte po okolinu i što manju emisiju stakleničkih gasova, te sa poboljšanim servisima u ekosistemu, bez otpada i sa adekvatnim društvenim vrijednostima. Oslanjajući se na ograničenu upotrebu prirodnih resursa, ovi sektori proizvode i obrađuju biološke resurse radi zadovoljavanja potreba potrošača i industrije po pitanju hrane, stočne hrane, bio-energije, bio-proizvoda i bio-ekonomije. Danas se ovi sektori susreću sa značajnim izazovima koji zahtjevaju rješenja koja se trebaju dobiti iz finansiranih istraživanja i inovacija.

Definisane su ključne oblasti saradnje, a to su:

  • poljoprivreda i šumarstvo (Agriculture and forestry),
  • agro-prehrambeni sektor za bezbjednu i zdravu ishranu (Agri-food sector for a safe and healthy diet),
  • akvatični živi resursi i morska istraživanja (Aquatic living resources and marine research),
  • bio-industrije (Bio-based industries), i
  • bioekonomija (Bioeconomy)

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Katarina Bošnjaković

Health, demographic change and wellbeing - Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research and the bio-economy; & Biotechnology - Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Telefon: +38757320330