Skip to the content

O nama

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP). Sistem državnih tačaka nastao je kao rezultat projekta finansiranog od strane Austrijske razvojne agencije (Austrian Development Cooperation ADA), a rad sistema podržava Ministarstvo civilnih poslova BiH. Sistem državnih kontakt tačaka je kreiran tako da pomogne i podrži integraciju Bosne i Hercegovine u Evropsko istraživačko područje (European Research Area – ERA). Stoga je osnovni zadatak NCP BiH promovisanje učešća BiH istraživača i istraživačkih institucija u okvirnom programu za istraživanje i tehnološki razvoj pod nazivom Horizont 2020 (Horizon2020), COST i EUREKA.Ovaj sistem čine državne kontakt tačke nominovane za različite oblasti, državni koordinator NCP sistema u Ministarstvu civilnih poslova i fokalne tačke po javnim univerzitetima u BiH. U sastav sistema državnih kontakt tačaka ulaze i imenovani predstavnici BiH u strateškim tijelima programa Horizont 2020 u tzv. programskim komitetima.


Zadatak državnih kontakt tačaka se svodi na četiri osnovne funkcije:

1. Informisanje i širenje informacija
 • pružanje pravovremene informacije o pozivima u programu Horizont 2020,
 • pružanje infomacija o načinima učešća u programima Horizont 2020, COST i EUREKA,
 • cirkulisanje opšte i posebne dokumentacije koja se tiče programa Horizont 2020,
 • prikupljanje informacija o učešću BiH akademske i ne-akademske zajednice u programu Horizont 2020
 • slanje informatora (newsletter) svim zainteresovanim i prijavljenim osobama,
 • organizovanje i održavanje veb prezentacije,
 • učešće na različitim događajima gdje postoji mogućnost i potreba za promociju programa.
2. Savjetodavna pomoć
 • organizovanje informativnih događaja radi promovisanja programa i širenja informacija, - pružanje pomoći prilikom traženja potencijalnih partnera za projekte,
 • savjetovanje po pitanju administrativnih procedura, pravila i drugih inicijativa EU (npr. Evropska povelja i kodeks, Plava karta, RESAVER i dr.)
 • savjetovanje po pitanju organizovanja adekvatne menadžment strukture u prijedlogu projekta,
 • savjetovanje po pitanju modaliteta finansiranja u programu Horizont 2020,
 • organizovanje trening sesija za učešće u programu Horizont2020.
3. Usmjeravanje i saradnja
 • pomoć prilikom traženja partnera u BiH putem mreže NCP-jeva,
 • saradnja s NCP mrežama drugih zemalja po pitanju razmjene informacija i traženja partnera,
 • razmjena podataka s NCP mrežama drugih zemalja ili Evropskom komisijom po potrebi.
4. Saradnja s evropskom komisijom
 • učešće u redovnim sastancima NCP mreže koje organizuje Evropska komisija,
 • učešće u pripremi materijala Evropske komisije (radni programi, vodiči za grantove, pozivi za projekte, itd)
 • učešće u tematskim seminarima i obukama koje Evropska komisija organizuje za NCP-ijeve, itd.

Veoma važno: NCP struktura je tu da vam pomogne da napravite vaš projektni prijedlog, a ne da piše projektni prijedlog za vas!!!

National Contact Points

Ammar Miraščija

National NCP coordinator

Naziv organizacije: Ministarstvo civilnih poslova BiH
Telefon: +38733492597

External web link - mailto:ammar.mirascija@mcp.gov.ba

Đorđe Markez

Legal and Financial Aspects - Security - Joint Research Centre

Naziv organizacije: Univerzitet u Banjoj Luci
Telefon: +38751321275

External web link - mailto:markezdj@teol.net

Dalibor Drljača

Marie Skłodowska-Curie actions on skills, training and career development - European Research Infrastructures - Spreading excellence and widening participation

Naziv organizacije: Europroject Centar
Telefon: +38766222789

External web link - mailto:drljacad@gmail.com

Salko Kovačić

Future and Emerging Technologies - Information and Communication Technologies (ICT)

Naziv organizacije: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Telefon: +38736281040

External web link - mailto@salko@unmo.ba

Katarina Bošnjaković

Health, demographic change and wellbeing - Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research and the bio-economy; & Biotechnology - Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Naziv organizacije: Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Telefon: +38757320330

External web link - mailto:katarina.bosnjakovic@gmail.com

Jasna Hivzifendić

Secure, clean and efficient energy

Naziv organizacije: International Burch University
Telefon: +38733944410

External web link - mailto:jasna.hivziefendic@gmail.com

Nina Begović

Inclusive, innovative and reflective societies - Science with and for Society

Naziv organizacije: Univerzitet u Sarajevu
Telefon: +38733565123

External web link - mailto:nina.begovic@unsa.ba

Danijel Šogorović

Nanotechnologies, advanced materials, biotechnology, advanced manufacturing and processing - Space - Smart, green and integrated transport

Naziv organizacije: Sveučilište u Mostaru
Telefon: +38736337030

External web link - mailto:danijel.sogorovic@sve-mo.ba

Dina Masnik

European Research Council

Naziv organizacije: -
Telefon: +38763895105

External web link - mailto:dmasnik@gmail.com

Zoran Dimitrijević

SMEs

Naziv organizacije: Agencija za ekonomski razvoj općine Prijedor - PREDA
Telefon: +38752241600

External web link - mailto:zoran.dimitrijevic@preda.rs.ba

Mirna Raič

Euratom

Naziv organizacije: Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru
Telefon: +38736355020

External web link - mailto:mirna.raic@gmail.com

Senad Hromić

Access to Finance

Naziv organizacije: Vanjskotrgovinska komora BiH
Telefon: +38761201010

External web link - mailto:senad.hromic@komorabih.ba

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

Horizont 2020

U svrhu bolje informisanosti i radi pripreme za učešće u programu Horizont 2020, NCP struktura je, uz finansijsku pomoć Ministarstva civilnih poslova BiH i EUROPROJEKT Centra, pripremila i objavila dva priručnika na našim jezicima koji vam mogu značajno olakšati pripremu i podnošenje prijedloga projekta.

Vodič kroz program Horizont 2020 (Dio 1)

Vodič kroz program Horizont 2020 (Dio 2)

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).