Skip to the content

Pitanja i odgovori

Da, potpisivanjem Memoranduma o naučno-tehničkoj saradnji između EU i BiH, te uplatom ulazne karte (troškova učešća) za program Horizont 2020, BiH je stekla pravo punog učešća u svim dijelovima i svim radnim programima.

Budući da BiH ima puno pravo učešća, u programu Horizont 2020 mogu učestvovati sve institucije i organizacije iz BiH koje su zakonski osnovane i registrovane u nadležnim organima i institucijama BiH (npr. entitetski ili kantonalni sudovi). Preduslov za učešće jeste dobijanje tzv. "Participant Identification Code", odnosno 9-cifrenog broja koji jednoznačno definiše pravni subjekt u bazi Evropske komisije. Veliki broj akademskih institucija u BiH već posjeduje stalni (permanent) PIC broj, dok privatni sektor (MSP, NVO i dr.) moraju da se registruju u sistemu kako bi mogli učestvovati u programu. Suština registracije je provjera finansijskih kapaciteta institucije a u svrhu sprečavanja zloupotrebe eventualno dodjeljenih sredstava.

Više detalja o PIC i registraciji pravnog subjekta možete vidjeti na:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal//desktop/en/organisations/register.html

Velika većina poziva za projekte se odnosi na učešće insticija u programu. Međutim, u stubu Izvrsna nauka postoje potprogrami - "Marie Sklodowska Curie Actions" i "European Research Council" koje finansiraju individualne projekte. Treba imati na umu, da bez obzira što projekat prijavljuju pojedinci, oni taj novac neće dobiti na svoje privatne bankovne račune. Novce u programu Horizont 2020 dobijaju isključivo registrovane institucije (permanent PIC) koje su obavezne sav novac definisan individualnim projektima trošiti u skladu s projektnom aplikacijom za potrebe istraživača s kojim sarađuje. Evropska komisija je radi osiguranja transparentnosti i kvaliteta radnog okruženja pokrenula inicijative "The European Charter for Researchers" i "The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers" kojima se institucije obavezuju na pružanje kvalitetnog radnog okruženja istraživačima ali i zapošljavanju istraživača na osnovu merituma i kvaliteta, a ne na netransparentan način. U BiH 14 institucija je do 2018. godine potpisalo ovu inicijativu.

Više informacija na:

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter

Pravni potpisnici (LSIGNs) su osobe koje su u ime svoje organizacije ovlašćene da potpišu sporazume o dodjeli bespovratnih sredstava, amandmane i deklaracije o časti u projektima H2020. Imenovani predstavnik pravnog lica (LEAR) (ili administrator računa) organizacije može dodijeliti LSIGN ulogu onoliko osoba u organizaciji po potrebi. Dodeljivanje uloge LSIGN nije dovoljno za potpisivanje sporazuma o donaciji i sl. LSIGN mora prvo biti povezano sa određenim projektom (postati PLSIGN). Povezivanje LSIGN-a sa projektom može se vršiti preko kontakata koordinatora ili kontakata učesnika. Više od jednog LSIGN-a može biti povezano sa projektom i sve će biti obaveštene kada je za potpis potrebno dati izjava o časti, donaciji ili amandmanu, ali samo jedan LSIGN je potreban za potpisivanje dokumenta (prvo potpisivanje).

Revidirano pravilo programa koje se odnosi na ovo pitanje utvrđuje sljedeće rokove:

  • Najduže pet meseci, počevši od datuma zaključenja poziva do datuma obaveštavanja svih kandidata o ishodu procene njihove prijave (TTI - ne više od 153 kalendarske dane);
  • Za uspešne prijedloge, maksimalno osam mjeseci od roka za podnošenje kompletnih prijedloga do potpisivanja svih ugovora o grantu pod istim pozivom (TTG - maksimalno 245 kalendarskih dana).

U nekim akcijama ovo nije moguće iz razloga što su akcije (projekti) male finansijske vrijednosti (npr. CSA akcije). Sa druge strane, opremu je moguće nabavit projektom, ali u tom slučaju treba imati na umu da će projekat UČESTVOVATI u sufinansiranju vrijednosti opreme shodno stopi amortizacije i samo za period koliko projekat traje. U ovom slučaju je potrebno konsultovati domaće zakonodavstvo i propisane stope amortizacije i pravilno kalkulisati troškove. Nepovinovanje ili pogrešna kalkulacija troška opreme će se smatrati kao neopravdan trošak (ineligible cost) i takav trošak neće biti priznat u fazi izvještavanja, a neprizanti iznos će morati da pokrije institucija partnera koji je trošak načinio. Stoga, budite obazrivi ukoliko želite kroz projekat nabaviti neki komad opreme.

Da, svi projekti podliježu finansijskoj reviziji, ali ne i svi partneri. Evropska komisija ima metodologiju za obavljanje uzorkovanja i revizije, ali pravilo je da se revizija provodi kod svakog partnera:

  • Ako je kumulativni zahtevani doprinos EU 325.000 evra ili više kao nadoknada stvarnih troškova i jediničnih troškova koje ste vi izračunali na osnovu vašeg uobičajenog postupka obračuna troškova (tj. Prosečni troškovi osoblja troškovi za interno fakturisanu robu i usluge). Troškovi zasnovani na paušalnim iznosima, pavšalnim iznosima (npr. Indirektnim troškovima) ili jediničnim troškovima (osim onih za troškove osoblja i za unutrašnju fakturisanu robu i usluge obračunate prema uobičajenim praksama troškovnog računovodstva korisnika) se ne računaju za prag od 325.000 eura (i ne moraju biti pokriveni sertifikatom), kao što je iznos plaćen kao predfinansiranje. Povezane treće strane moraju podnijeti sertifikat ako sami (tj. Bez uzimanja u obzir troškova od strane dotičnog korisnika) dostignu prag od 325.000 eura.
  • Revizija se pokreće u roku od 60 dana od kraja poslednjeg izveštajnog perioda, koordinatori moraju dostaviti konačni izveštaj koji uključuje revizorski nalaz(Certificate on the Financial Statement - CFS) za svakog korisnika i svaku povezanu treću stranu koja je tražila navedeni doprinos.
  • Ako je sertifikat potreban, taj sertifikat mora pokriti sve troškove prijavljene kao stvarne troškove ili prosječne troškove osoblja i troškove za interno fakturisanu robu i usluge. Nepotpuni certifikati će biti vraćeni za ispravku.

Načelo otvorenog pristupa naučnim publikacijama koje se generišu u Horizonu 2020 utvrđuju se u Uvodnoj članu 28. i članu 18. Uredbe 1291/2013 ( Recital 28 and Article 18 of Regulation 1291/2013 ) o uspostavljanju Horizona 2020. U Modelu sporazuma o grantovima član 29.2 objašnjava uslove koji se odnose na otvoreni pristup kao obavezna odredba. Projekti su obavezni da izvještavaju o diseminaciji, uključujući i pružanje otvorenog pristupa peer-reviewed naučnim publikacijama. Sve naučne publikacije koje se odnose na rezultate istraživanja koje je podržala Evropska komisija moraju se prijaviti, uključujući informacije o tome da li je i kako je omogućen otvoreni pristup njima, kao i linkovi do skladišta kroz koji su dostupni.

Više informacija na

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/open-access_en.htm

Integrisanje rodne (polne) dimenzije u istraživanje i inovacije je dodatna vrijednost u smislu izvrsnosti, kreativnosti i poslovnih mogućnosti. Pomaže istraživačima da ispituju rodne norme i stereotipe, da ponovo razmišljaju o standardima i referentnim modelima. To vodi do dubinskog razumijevanja potreba, ponašanja i stavova oba pola. Povećava društveni značaj znanja, tehnologija i inovacija. Takođe doprinosi proizvodnji robe i usluga koje su pogodnije za potencijalna tržišta.

Više informacija na:

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/gender_en.htm

Sve što je potrebno za učešće u programu se može pronaći na portalu programa tzv. RESEARCH PARTICIPANT PORTAL (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/) pod linkom "SUPPORT". Tu se nalazi niz alata za pomoć istraživačima, ali svakako najbolja pomoć istraživačima jeste kontakt sa timom strukture Nacionalnih kontakt tačaka za program Horizont 2020.

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).