Skip to the content

Registracija (NCP)

A. Podaci o instituciji

 

Registruj se

U cilju unapređenja podrške rada sistema kontakt tačaka za program Horizont 2020 u BiH (NCP sistem BiH), kao i podizanju učešća BiH istraživača i istraživačkih institucija u programima finansiranja istraživanja i inovativnosti, pripremili smo elektronsku formu za prikupljanje podataka o istraživačima, kao i svim zainteresovanim za učešće u projektima finansiranim evropskim fondovima za istraživanje i tehnološki razvoj. Jedan od zadataka NCP sistema BiH je pružanje pravovremene informacije o pozivima u programu Horizon 2020, te savjetodavna pomoć i organizacija događaja radi promovisanja programa Horizon 2020.

Budući da ažuriramo naše baze podataka, ovaj poziv vrijedi i za ranije registrovane korisnike NCP sistema u BiH da se ponovo registruju kako bismo ostali u kontaku i za predstojeći novi program - Horizon Europe - koji će biti provođen u periodu 2021-2027.godina.

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).