Skip to the content

Konkurs za dodjelu "Nagrade za nauku" za uspjehe na medjunarodnom planu u 2017. godini

Na osnovu člana 4. Pravilnika o nagradama u oblasti nauke u Bosni i Hercegovini za uspjehe na međunarodnom planu ("Službeni glasnik BiH" broj 28/18) Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavljuje Konkurs za dodjelu "Nagrade za nauku" za uspjehe na međunarodnom planu u 2017. godini

I Predmet konkursa

Predmet konkursa je dodjela “Nagrade za nauku“ za uspjehe na međunarodnom planu u 2017. godini (u daljem tekstu: Nagrada za nauku).

II Sredstva

Visina novčane nagrade za nauku iznosi deset prosječnih plaća u Bosni i Hercegovini iz prethodne godine.
Nagrada za nauku dodjeljuje se u obliku plakete i novčane nagrade.
Nagrada za nauku dodjeljuje se jednom godišnje.
Nagrada za nauku se može kandidatu dodijeliti samo jednom.

III Pravo na podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade za nauku

Pravo da podnesu prijedlog za dodjelu Nagrade za nauku imaju: akademije nauka i umjetnosti, univerziteti, naučnoistraživački instituti kao i pojedinci, preko ministarstava nadležnih za nauku i Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.
Jedan predlagač može dostaviti prijedlog samo jednog kandidata.

Prijedlog za dodjelu Nagrade za nauku dostavlja se sa pisanim obrazloženjem ministarstvima nadležnim za nauku i Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, koji iste proslijeđuju Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Uz pisano obrazloženje dostavljaju se sljedeća dokumenta:
a) biografija kandidata,
b) uvjerenje o državljanstvu kandidata,
c) rješenje o registraciji (ako se radi o instituciji),
d) podatke o djelatnosti kandidata i ostvarenjima i dostignućima u nauci i istraživanju na međunarodnom planu.

Uz prijedlog, predlagač dostavlja originale ili ovjerene kopije dokumenata iz kojih se vide postignuti rezultati.

Prijedlog se neće uzeti u razmatranje ako:
a) dokumentacija nije potpuna,
b) prijedlog nema obrazloženja,
c) predlagač dostavi prijedlog za više kandidata.

IV Kriteriji za vrednovanje pristiglih prijedloga

Nagrada za nauku dodjeljuje se naučnom radniku državljaninu Bosne i Hercegovine ili naučnoistraživačkoj instituciji iz Bosne i Hercegovine za izuzetno uspješan rad u oblasti nauke i izuzetno ostvareni rezultat/e na međunarodnom planu, pri čemu se uzima u obzir izuzetno naučno ostvarenje, te doprinos razvoju i popularizaciji nauke i prezentiranju Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu.

Prilikom razmatranja pristiglih prijedloga, a u skladu sa Uputstvom o metodološkom okviru i principima za izradu pravilnika o minimalnim uvjetima za izbor u naučna zvanja ("Službeni glasnik BiH", broj 47/12), vrednovat će se:

a) monografije, monografske studije, tematski zbornici, leksikografske i kartografske publikacije međunarodnog značaja,
b) radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja,
c) zbornici međunarodnih naučnih skupova,
d) patenti, autorske izložbe, rukovođenje projektima, mentorstvo (na međunarodnom nivou).

V Postupak dodjele Nagrade za nauku

Ministarstvo objavljuje Konkurs za dodjelu Nagrade za nauku.
Vijeće za nauku Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće) utvrđuje konačan prijedlog za dodjelu Nagrade za nauku.
Rješenje o dodjeli Nagrade za nauku donosi ministar civilnih poslova na osnovu konačnog prijedloga Vijeća.

VI Rokovi

Javni konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Nakon isteka roka prijedlozi se neće uzimati u razmatranje.

VII način dostavljanja:

Navedena dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti, na način kako je to gore navedeno, ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE, Ministarstvu, sa naznakom:

Javni Konkurs za dodjelu Nagrade za nauku za uspjehe na međunarodnom planu u 2017. godini

Ministarstvo civilnih poslova,
Trg BiH 1,
71000 Sarajevo

 

Kategorija: Javni pozivi
NCP sistem BiH
REGISTRUJ SE: NCP sistem BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).