Skip to the content

Prikupljanje podataka o korisnicima NCP sistema BiH

NCP sistema BiH

U cilju unapređenja podrške rada sistema kontakt tačaka za program Horizont 2020 u BiH (NCP sistem BiH), kao i podizanju učešća BiH istraživača i istraživačkih institucija u programima finansiranja istraživanja i inovativnosti, pripremili smo elektronsku formu za prikupljanje podataka o istraživačima, kao i svim zainteresovanim za učešće u projektima finansiranim evropskim fondovima za istraživanje i tehnološki razvoj. Jedan od zadataka NCP sistema BiH je pružanje pravovremene informacije o pozivima u programu Horizon 2020, te savjetodavna pomoć i organizacija događaja radi promovisanja programa Horizon 2020.

Kako bi NCP sistem u BiH pravovremeno i kvalitetno obavljao svoje zadatke, prvenstveno nam je potrebno da se upoznamo sa kapacitetima, mogućnostima i interesom naših istraživačkih organizacija i pojedinaca. Stoga smo sačinili elektronski upitnik koji će nam pomoći u ispunjavanju ovog zadatka.

Podaci u upitniku su grupisani u 4 grupe:
  • Podaci o instituciji,
  • Lični podaci,
  • Podaci o Frascati kasifikaciji (ako je primjenjivo),
  • Podaci o interesu za prioritete Horizon 2020.

Upitnik je otvoren na našem portalu, na adresi: https://ncp.ba/registracija-ncp

Budući da ažuriramo naše baze podataka, ovaj poziv vrijedi i za ranije registrovane korisnike NCP sistema u BiH da se ponovo registruju kako bismo ostali u kontaku i za predstojeći novi program - Horizon Europe - koji će biti provođen u periodu 2021-2027.godina.

Unaprijed se zahvaljujemo na vremenu odvojenom za popunjavanje ovog jednostavnog upitnika i nadamo se uspješnoj saradnji!

Kategorija: Pozivi
NCP sistem BiH
REGISTRUJ SE: NCP sistem BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).