Skip to the content

Webinar: National Capacity Building NI4OS Training

National Capacity Building NI4OS Training

Obuka će biti održana 27.05.2020. godine putem videokonferencijskog linka.

Uputstvo za videokonferencijsku vezu će biti dostavljena blagovremeno svim registrovanim učesnicima, a za prisustvovanje nije potreban nikakav dodatni softver osim modernog programa za pristup Internetu (Chrome, Firefox, itd). Pristup je moguć i sa mobilnih uređaja.

Registraciju za prisustvo možete obaviti na https://events.ni4os.eu/event/8/registrations/6/

Program
Vrijeme Tema Predavač
09:00 - 10:00 Vrijeme namijenjeno za testiranje videokonferencijske veze  
10:00 - 10:05 Pozdravni govor Mr Mihajlo Savić, ETF BL
10:05 - 10:20 O NI4OS-Europe projektu Mr Mihajlo Savić, ETF BL
10:20 - 11:00 Koncept otvorene nauke: Iskustvo Univerziteta u Banjoj Luci Mr Dragana Radulović, UNI BL
11:00 - 11:40 Virtuelno istraživačko okruženje - EOSC Dr Dušan Vudragović,
Institut za fiziku Beograd
11:40 - 12:20 FAIR i upravljanje podacima Dr Vladimir Risojević, ETF BL
12:20 - 13:00 Otvorena nauka i intelektualna svojina Mr Mihajlo Savić, ETF BL
13:00 - 13:30 Otvorena diskusija  
Kome je namijenjena obuka?

Obuka je namijenjena zaposlenim u naučnim ustanovama koji rade ili namjeravaju da rade na naučnoistraživačkim projektima, a naročito projektima finansiranim od strane Evropske komisije. Osim toga, namijenjena je i predstavnicima relevantnih ministarstava koji se bave zakonskim okvirima i propisima iz oblasti otvorene nauke.

Obuka se odvija u sklopu aktivnosti NI4OS projekta (National Initiatives for Open Science in Europe – NI4OS Europe) finansiranog iz pograma Horizont 2020.

Sadržaj obuke

Otvorena nauka predstavlja novi pristup naučnom procesu zasnovan na saradnji i novim načinima širenja znanja korišćenjem digitalnih tehnologija i novih alata (Evropska komisija, 2016b:33). OECD definiše Otvorenu nauku: "primarne rezultate javnih, finansijski podržanih rezultata istraživanja - publikacije i istraživački podaci – učiniti javno dostupnim u digitalnom formatu bez ikakvih ili minimalnihograničenja" (OECD, 2015:7), ali ona je i više od toga. Otvorena nauka podrazumijeva širenje principa otvorenosti na cjelokupni istraživački proces, podsticanje dijeljenja i saradnje što je ranije moguće, što podrazumijeva sistemsku promjenu načina na kojima se nauka i istraživanje baziraju.

Evropska komisija preporučuje zemljama članicama da definišu politike kojima sezahtijeva slobodan pristup naučnoistraživačkim publikacijama i primarnim podacimakoji se nastali kroz projekte finansirane iz javnih fondova: Commission Recommendation(EU) 2018/790 of 25 April 2018 on access to and preservation of scientific information.

Slobodan pristup traži se u Horizont 2020 projektima: Guidelines to the Rules on OpenAccess to Scientific Publications and Open Access to Research Data in Horizon 2020

Osim toga, biće predstavljene i mogućnosti saradnje u okviru H2020 projekta NI4OS-Europe. Kroz praktičnu sesiju učesnici će imati priliku da se upoznaju sa odabranim platformama za upravljanje otvorenim podacima.

O predavačima

Mr Mihajlo Savić je viši asistent na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Učesnik, koordinator i član upravnog odbora FP5/6/7 i H2020 projekata: SEE-GRID, SEEFIRE, SEEREN2, SEE-GRID 2, SEE-GRID-SCI, HP-SEE, EGI-InSPIRE, VI-SEEM, NI4OS Europe.

Dr Dušan Vudragović je zaposlen u Institutu za fiziku u Beogradu kao naučni saradnik u Laboratoriji za primjenu računara u nauci Nacionalnog centra izuzetnih vrednosti za izučavanje kompleksnih sistema. Pored nacionalnih projekta ON171017 i III43007 angažovan je i na H2020 projektima SMARTCHAIN i NI4OS-EUROPE. Učestvuje i na bilateralnom projektu QDDB sa Njemačkom. Do sada je dr Dušan Vudragović objavio 23 rada u međunarodnim časopisima i više saopštenja sa međunarodnih skupova štampanih u izvodu.

Prof. dr Vladimir Risojević je doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, 2014. godine. Trenutno je vanredni profesor na Elektrotehničkom fakultetu. Radio je na projektima digitalizacije u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske. Njegove oblasti interesovanja obuhvataju obradu slike, računarski vid, mašinsko učenje i digitalne biblioteke.

Mr Dragana Radulović je zaposlena na mjestu višeg stručnog saradnika za naučnoistraživački rad na Univerzitetu, član je Radne grupe za implementaciju Povelje i Kodeksa na UNIBL; koordinator je EURAXESS Servisnog centra ispred UNIBL.

Kategorija: Webinar
NCP sistem BiH
REGISTRUJ SE: NCP sistem BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).